பல்வேறு பெயரடைகள் - Vari AggettiviOrd-språk: Tamil
Översättningsspråk: Italian

Languages

Tamil, Italienska, mer

Lektioner

Tamil-Italienska, mer