இயக்கம், திசைகள் - Μετακίνηση, οδηγίες

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். μετακινηθείτε αργά, οδηγείτε με ασφάλεια.

0 words

0 0
Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Greek

Word Translation
Languages: Tamil, Grekiska, mer...
Lektioner: Tamil-Grekiska, mer...