பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - Voornaamwoorden, Voegwoorden, Voorzetsels65 words

0 0
Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Dutch
Word Translation
   0 0 (இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட    niet alleen … maar ook
   0 0 அடியில்    onder
   0 0 அதேபோல    alsmede
   0 0 அதோடு சேர்த்து    naast
   0 0 அனைவரும்    alles
   0 0 அருகில்    nabij
   0 0 அல்லது    één van beide
   0 0 அவர்    hij
   0 0 அவள்    zij
   0 0 அவ்ர்கள்    zij
   0 0 அவ்வாறே    evenzo
   0 0 ஆனால்    maar
   0 0 இடையில்    tussen
   0 0 இரண்டும் ... மேலும்    zowel … als
   0 0 இருந்த போதிலும்    ondanks
   0 0 இருந்து    van
   0 0 இல்    in
   0 0 இல்லாமல்    zonder
   0 0 உடன்    met
   0 0 உட்புறம்    binnenkant
   0 0 எங்கு    waar (naar toe)
   0 0 எங்கே    waar
   0 0 எதிராக    tegen
   0 0 எனவே    zo
   0 0 எனில்    als
   0 0 என்ன    wat
   0 0 எப்படி    hoe
   0 0 எப்போது    wanneer
   0 0 எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக    boven alles
   0 0 ஏதாவது    iets
   0 0 ஏனெனில்    omdat
   0 0 ஏன்    waarom
   0 0 ஒவ்வொருவரும்    iedereen
   0 0 க்கு    om
   0 0 க்கு    naar
   0 0 சமயத்தில்    terwijl
   0 0 சுற்றிலும்    rondom
   0 0 தொடங்கி    sinds
   0 0 நான்    ik
   0 0 நாம்    wij
   0 0 நீ    u
   0 0 நோக்கி    naar
   0 0 பக்கத்தில்    naast
   0 0 படி    volgens
   0 0 பற்றி    over
   0 0 பின்னால்    achter
   0 0 பிறகு    na
   0 0 பொருட்டு    teneinde
   0 0 போது    gedurende
   0 0 மத்தியில்    te midden van
   0 0 மற்றும்    en
   0 0 மீண்டும்    weer
   0 0 மீது    op
   0 0 முன்    voor
   0 0 மூலம்    door
   0 0 மேலும்    bovendien
   0 0 மேலும்    ook
   0 0 மேலும் ஒரு விஷயம்    nog één ding
   0 0 மேல்    bovenop
   0 0 யாருடைய    wiens
   0 0 யாரோ ஒருவர்    iemand
   0 0 யார்    wie
   0 0 வரைக்கும்    totdat
   0 0 வெறும்    net
   0 0 வெளியே    aan de buitenkant van
Languages: Tamil, Holländska, mer...
Lektioner: Tamil-Holländska, mer...