கல்வி 2 - Адукацыя 2

கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம். Другая частка нашага знакамітага ўрока пра працэсы навучання

Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Belarusian


Word >> Translation
அத்தியாயம் глава
0 0
அரட்டை அடித்தல் балбатаць
0 0
அழித்தல் сціраць
0 0
அழிப்பான் гумка
0 0
ஆரம் радыус
0 0
ஆரம்பப் பள்ளி пачатковая школа
0 0
இயற்பியல் фізіка
0 0
இலக்கணம் граматыка
0 0
இலக்கியம் літаратура
0 0
உயர்நிலைப் பள்ளி ліцэй
0 0
உயிரியல் біялогія
0 0
உளவியல் псіхалогія
0 0
கணிதம் матэматыка
0 0
கழித்தல் адыманне
0 0
கழித்தல் குறி мінус
0 0
கூட்டல் складанне
0 0
கூட்டல் குறி плюс
0 0
கோணம் вугал
0 0
சதுரம் квадрат
0 0
சமூகவியல் сацыалогія
0 0
சாக்பீஸ் крэйда
0 0
சூழலியல் экалогія
0 0
சோதனை эксперымент
0 0
சோதனைக் கூடம் лабараторыя
0 0
டிகிரி градус
0 0
தகவலியல் інфарматыка
0 0
தவறு няправільны
0 0
தவறு памылка
0 0
தீர்வு காணுதல் рашаць
0 0
பள்ளி தொடர்பான школьны
0 0
பாடப் பொருள் прадмет
0 0
புவியியல் геаграфія
0 0
பெருக்கல் памнажэнне
0 0
பொருளியல் эканоміка
0 0
பேனா асадка
0 0
ப்ரொஜெக்டர் праектар
0 0
மனப்பாடம் на памяць
0 0
முக்கோணம் трохкутнік
0 0
முதுகில் மாட்டும் பை заплечнік
0 0
முறையமைப்பு сістэма
0 0
மொத்தம் сума
0 0
மையக்கருத்து тэма
0 0
வகுத்தல் дзяленне
0 0
வகுப்புத் தோழர் аднакласнік
0 0
வடிவியல் геаметрыя
0 0
வட்டம் круг
0 0
வரலாறு гісторыя
0 0
வரைதல் чарціць
0 0
வானவியல் астраномія
0 0

Languages

Tamil, Vitryska, mer

Lektioner

Tamil-Vitryska, mer