خانواده - Familia

مادر، پدر، بستگان. خانواده در زندگی مهم‌ترین چیز است.

Ord-språk: Farsi
Översättningsspråk: Latin


Word >> Translation
conubium
0 0
nubere
0 0
frater
0 0
filius vitrici or novercae
0 0
propinqui
0 0
omnia familia
0 0
progenitor
0 0
familia
0 0
soror
0 0
avunculus
0 0
filia
0 0
sororis fratris
0 0
geminus
0 0
conjugium
0 0
anniversarium nuptiae
0 0
vir
0 0
sponsal
0 0
familiaris
0 0
amita
0 0
patruelis
0 0
convenio (to meet)
0 0
mater
0 0
proavia
0 0
avia
0 0
socer
0 0
noverca
0 0
vitricus
0 0
descendens
0 0
neptis
0 0
nepos
0 0
nepi, nepae
0 0
uxor
0 0
parentes
0 0
pater
0 0
avus
0 0
avi
0 0
socer
0 0
filius
0 0
filius fratris
0 0
liber
0 0

Languages

Farsi, Latin, mer

Lektioner

Farsi-Latin, mer