قیدهای گوناگون 2 - 다양한 부사250 words

0 0
Ord-språk: Farsi
Översättningsspråk: Korean
Word Translation
      0 0 اخیراً    최근에
      0 0 اکنون    지금
      0 0 اگر چه    비록 ~하지만
      0 0 با این وجود    그럼에도 불구하고
      0 0 با صبر و حوصله    참을성 있게
      0 0 بالأخره    마침내
      0 0 بدتر    더 나쁜
      0 0 بعدی    다음의
      0 0 به آرامی    천천히
      0 0 به جای …    ~대신에
      0 0 به سرعت    빠르게
      0 0 به سرعت    빠르게
      0 0 به سمت راست    오른쪽으로
      0 0 به سمت چپ    왼쪽으로
      0 0 به طور جدی    심각하게
      0 0 به طور طبیعی    당연히
      0 0 به طور مناسب    적당하게
      0 0 بهتر    더 좋은
      0 0 بی سر و صدا    조용히
      0 0 بیرون    밖에
      0 0 بیشتر    더 많은
      0 0 حتماً    확실히
      0 0 حتی    심지어
      0 0 حتی اگر    비록 ~할지라도
      0 0 حداقل    적어도
      0 0 خوشبختانه    다행히도
      0 0 دائماً    꾸준히
      0 0 داوطلبانه    자발적인
      0 0 در ابتدا    처음에
      0 0 در جای دیگر    다른 어딘가에
      0 0 در واقع    사실은
      0 0 درون    안에
      0 0 دور   
      0 0 دیر    늦게
      0 0 دیوانه وار    정상이 아닌 방식으로
      0 0 روان    유창하게
      0 0 زود    일찍
      0 0 شخصاً    개인적으로
      0 0 قبل از    ~앞에
      0 0 محتاطانه    신중하게
      0 0 مخصوصاً    특히
      0 0 مستقیماً    직진
      0 0 همان اندازه    같은 것으로
      0 0 هیچ جا    아무데도 ~않다
      0 0 پر سر و صدا    시끄럽게
      0 0 پس از    ~ 뒤에
      0 0 پیش از این    이미
      0 0 کاملاً    절대적으로
      0 0 کمتر    더 적은
      0 0 یک جایی    어딘가에
Languages: Farsi, Koreanska, mer...
Lektioner: Farsi-Koreanska, mer...