قید‌های گوناگون 1 - 다양한 부사148 words

0 0
Ord-språk: Farsi
Översättningsspråk: Korean
Word Translation
      0 0 آنجا    거기
      0 0 البته    물론
      0 0 اینجا    여기
      0 0 با هم    함께
      0 0 بد    몹시
      0 0 بسیار    많이
      0 0 بسیار    매우
      0 0 بعضی وقتها    때때로
      0 0 بنابراین    그러므로
      0 0 به ندرت    드물게
      0 0 به هر حال...    그런데
      0 0 بیشتر    더 많은
      0 0 تاحدودی    오히려
      0 0 تعداد خیلی زیاد    너무 많은
      0 0 تقریباً    거의
      0 0 تنها    오직
      0 0 جایی که    어디
      0 0 خوب   
      0 0 در میان    가운데
      0 0 دوباره    다시
      0 0 سپس    그 때에
      0 0 شاید    아마도
      0 0 عموماً    일반적으로
      0 0 غالباً    종종
      0 0 قبلاً    이전에
      0 0 لباسی که پشت و رو نیست    안뒤집힌
      0 0 مسلماً    확실히
      0 0 معمولاً    보통
      0 0 مقدار خیلی زیاد    너무 많은
      0 0 ممکن است    아마도
      0 0 هرگز    결코 ~아니다
      0 0 هم    또한
      0 0 همچنین    역시
      0 0 همیشه    언제나
      0 0 هنوز    여전히
      0 0 وارونه    거꾸로
      0 0 واقعا    정말
      0 0 چرا   
      0 0 چقدر    얼마나 많이
      0 0 چند تا    얼마나 많이
      0 0 چه    무엇
      0 0 چه کسی    누가
      0 0 چون    ~때문에
      0 0 چگونه    어떻게
      0 0 کافی    충분한
      0 0 کاملاً    상당히
      0 0 کلاً    전혀
      0 0 کمی    약간
Languages: Farsi, Koreanska, mer...
Lektioner: Farsi-Koreanska, mer...