صفات گوناگون - 다양한 형용사24 words

0 0
Ord-språk: Farsi
Översättningsspråk: Korean
Word Translation
      0 0 آخرین    최근의
      0 0 آخرین    마지막의
      0 0 آزاد    자유로운
      0 0 بد    나쁜
      0 0 بعدی    다음의
      0 0 بی صدا    조용한
      0 0 بی فایده    쓸모없는
      0 0 تنها    혼자
      0 0 جدید    새로운
      0 0 خالی    텅빈
      0 0 دیگر    또 다른
      0 0 ساده    간단한
      0 0 عظیم    거대한
      0 0 معمول    보통의
      0 0 معمولی    평범한
      0 0 مفید    유용한
      0 0 همه    전체의
      0 0 وحشتناک    끔찍한
      0 0 ویژه    특별한
      0 0 پر    가득 찬
      0 0 پر سر و صدا    소란스러운
      0 0 کامل    완벽한
      0 0 کامل    완성된
      0 0 یکسان    같은
Languages: Farsi, Koreanska, mer...
Lektioner: Farsi-Koreanska, mer...