ตัวเลข - Getallen

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. Een, twee, drie… Miljoenen, miljarden

31 words

0 0
Lengua de Palabra: Thai
Lengua de Traducción : Dutch
Word Translation
      0 0 ตัวเลข    een getal
      0 0 ตัวเลขดิจิท    cijfer
      0 0 พัน    duizend
      0 0 พันล้าน    miljard
      0 0 ยี่สิบ    twintig
      0 0 ร้อย    honderd
      0 0 ล้าน    miljoen
      0 0 สอง    twee
      0 0 สาม    drie
      0 0 สามสิบ    dertig
      0 0 สิบ    tien
      0 0 สิบสอง    twaalf
      0 0 สิบสาม    dertien
      0 0 สิบเอ็ด    elf
      0 0 สี่    vier
      0 0 สี่สิบ    veertig
      0 0 หก    zes
      0 0 หกสิบ    zestig
      0 0 หนึ่ง    een
      0 0 ห้า    vijf
      0 0 ห้าสิบ    vijftig
      0 0 อันดับที่    rangtelwoord
      0 0 อันดับสอง    tweede
      0 0 อันดับสาม    derde
      0 0 อันดับหนึ่ง    eerste
      0 0 เก้า    negen
      0 0 เก้าสิบ    negentig
      0 0 เจ็ด    zeven
      0 0 เจ็ดสิบ    zeventig
      0 0 แปด    acht
      0 0 แปดสิบ    tachtig
Languages: Tailandés , Holandés , more...
Lecciónes: Tailandés -Holandés , more...