Különféle igék 2 - Various Verbs 266 words

0 0
Lengua de Palabra: Hungarian
Lengua de Traducción : English
Word Translation
      0 0 (szemöldököt) ráncolni    to frown
      0 0 aggódni    to worry about
      0 0 akarni    to want
      0 0 alkotni    to create
      0 0 becsapni    to deceive
      0 0 betiltani    to forbid
      0 0 boldogulni    to succeed
      0 0 eldobni    to drop
      0 0 elfogni    to capture
      0 0 ellenőrizni    to check
      0 0 elmagyarázni    to explain
      0 0 elszakítani    to tear
      0 0 eltávolítani    to remove
      0 0 eltörni    to break
      0 0 elválasztani    to separate
      0 0 elveszíteni    to lose
      0 0 emlékezni    to remember ...
      0 0 engedelmeskedni    to obey
      0 0 fecsegni    to chatter
      0 0 felcsavarni (valamit)    to screw something on
      0 0 felébredni    to wake up
      0 0 folyékonyan beszélni    to speak fluently
      0 0 fújni    to blow
      0 0 hajlítani    to bend
      0 0 hinni    to believe
      0 0 hozzáadni    to attach
      0 0 idegesíteni    to annoy
      0 0 ígérni    to promise
      0 0 ismételni    to repeat
      0 0 képesnek lenni valamire    to be able
      0 0 kibontani    to unfold
      0 0 kiengedni    to release
      0 0 kifejezni    to signify
      0 0 kiszabadítani    to rescue
      0 0 kiüríteni    to empty
      0 0 kívánni    to wish
      0 0 követni    to follow
      0 0 küzdeni    to fight
      0 0 lazítani    to relax
      0 0 lecsavarni (valamit)    to unscrew something
      0 0 letörölni    to wipe
      0 0 lopni    to steal
      0 0 megengedni    to let
      0 0 meggyőzni    to persuade
      0 0 meghívni    to invite
      0 0 megszegni    to disobey
      0 0 megszokni    to get used to
      0 0 megtölteni    to fill
      0 0 megtörténik    to take place
      0 0 mosni    to wash
      0 0 panaszkodni    to complain
      0 0 rázni    to shake
      0 0 süllyedni    to sink
      0 0 szárítani    to dry
      0 0 találkozni    to meet
      0 0 tévedni    to make a mistake
      0 0 tudni    to know
      0 0 unatkozni    to be bored
      0 0 unatkozni    to bore
      0 0 válaszolni    to answer
      0 0 változtatni    to change
      0 0 védelmezni    to protect
      0 0 verni    to beat
      0 0 viccelni    to joke
      0 0 visszaadni    to give back
      0 0 zavarni    to disturb
Languages: Húngaro, Inglés, more...
Lecciónes: Húngaro-Inglés, more...
Audio Lecciónes: Húngaro-Inglés