Mozgás, irány - Movement, Directions

Mozogjon lassan, vezessen biztonságosan.. Move slowly, drive safely.

44 words

0 0
Lengua de Palabra: Hungarian
Lengua de Traducción : English
Word Translation
      0 0 áthaladni    to cross
      0 0 balra    to the left
      0 0 belépni    to enter
      0 0 csúszni    to slide
      0 0 egy forduló    a turn
      0 0 egyenesen előre    straight ahead
      0 0 elérni (valamit)    to reach
      0 0 esni    to fall
      0 0 felborulni    to overturn
      0 0 felemelni    to lift
      0 0 felmászni    to mount
      0 0 felmenni    to go up
      0 0 fordulni    to turn
      0 0 gyors    fast
      0 0 gyorsan    quickly
      0 0 húzni    to pull
      0 0 jobbra    to the right
      0 0 kijönni    to come out
      0 0 kirándulni    to take a trip
      0 0 lassan    slowly
      0 0 lassú    slow
      0 0 lemenni    to go down
      0 0 maradni    to stay
      0 0 megállni    to stop
      0 0 megbotlani    to stumble
      0 0 megérkezni    to come
      0 0 megérkezni    to arrive
      0 0 menni    to go
      0 0 merre?    which way?
      0 0 messze    far
      0 0 mozdulatlan    motionless
      0 0 mozogni    to move
      0 0 nyomni    to push
      0 0 ott lent    down there
      0 0 sebes    rapid
      0 0 sebesen    rapidly
      0 0 sebesség    speed
      0 0 sietni    to hurry
      0 0 ugrálni    to bounce
      0 0 utazás    a trip
      0 0 utazni    to travel
      0 0 vezetni    to drive
      0 0 visszajönni    to come back
      0 0 visszatérni    to return
Languages: Húngaro, Inglés, more...
Lecciónes: Húngaro-Inglés, more...
Audio Lecciónes: Húngaro-Inglés