Διάφορα επιρρήματα 1 - பல்வேறு வினையடைகள் 148 words

0 0
Lengua de Palabra: Greek
Lengua de Traducción : Tamil
Word Translation
      0 0 ακόμα இன்னும்
      0 0 ανάποδα தலைகீழாக
      0 0 από κοινού ஒன்றாக
      0 0 αρκετά மிகவும்
      0 0 αρκετοί போதுமான
      0 0 άσχημα மோசமாக
      0 0 γενικά பொதுவாக
      0 0 γιατί ஏன்
      0 0 εδώ இங்கே
      0 0 εκεί அங்கே
      0 0 επειδή ஏனெனில்
      0 0 επίσης கூட
      0 0 επίσης மேலும்
      0 0 επομένως ஆகையால்
      0 0 ίσως அநேகமாக ... போலும்
      0 0 ίσως அநேகமாக
      0 0 καθόλου அறவே
      0 0 καλά நன்கு
      0 0 κατόπιν அப்பொழுது
      0 0 λίγο சிறிது
      0 0 μάλλον (அதைக்) காட்டிலும்
      0 0 μερικές φορές சில வேளைகளில்
      0 0 μόνο ஒரே ஒரு
      0 0 όπου எங்கே
      0 0 πάλι மீண்டும்
      0 0 πάντα எப்பொழுதும்
      0 0 πάρα πολλοί மிகப் பல
      0 0 πάρα πολύ மிகுதியாக
      0 0 παρεπιπτόντως அது இருக்கட்டும் ...
      0 0 περισσότεροι அதிகமாக
      0 0 ποιοι யார்
      0 0 πολύ மிகவும்
      0 0 πολύς நிறைய
      0 0 πόσο எவ்வளவு
      0 0 πόσοι எத்தனை
      0 0 ποτέ ஒருபோதும் இல்லை
      0 0 πραγματικά உண்மையிலேயே
      0 0 πώς எப்படி
      0 0 σίγουρα உறுதியாக
      0 0 σπάνια அரிதாக
      0 0 στη μέση நடுவில்
      0 0 στο παρελθόν முன்னாள்
      0 0 συνήθως வழக்கமாக
      0 0 συχνά அடிக்கடி
      0 0 σχεδόν கிட்டத்தட்ட
      0 0 σωστή πλευρά απ`έξω வலது பக்கம் வெளியே
      0 0 τι என்ன
      0 0 φυσικά நிச்சயமாக
Languages: Griego, Tamil, more...
Lecciónes: Griego-Tamil, more...