شغل - Professio

امروزه داشتن یک شغل خوب بسیار مهم است. آیا می توان بدون تسلط داشتن به یک زبان خارجی یک حرفه ای بود؟ به سختی!.

Lengua de Palabra: Farsi
Lengua de Traducción : LatinWord  ·  Translation
 ·  tonsor
 ·  coquus
 ·  mensarius
 ·  chirurgus
 ·  numerarius
 ·  voluntarius
 ·  fur
 ·  dentista
 ·  medicus
 ·  relator
 ·  miles
 ·  photographus
 ·  caupo
 ·  physicus
 ·  philosophus
 ·  plumbarius
 ·  centonarius
 ·  tiro
 ·  curator
 ·  magister
 ·  librarius
 ·  machinator
 ·  mechanicus
 ·  panifex
 ·  lignarius
 ·  pictor
 ·  psaltes
 ·  scriptor
 ·  actor
 ·  consultus
 ·  nutrix
 ·  denuntiator
 ·  indagator
 ·  operarius
 ·  bibliothecarius
 ·  agricola
 ·  turista

Languages

Farsi, Latín, more

Lecciónes

Farsi-Latín, more