احساسات و عواطف - Sensus

همه چیز درباره عشق و نفرت، بوییدن و لمس کردن.

Lengua de Palabra: Farsi
Lengua de Traducción : Latin


Word >> Translation
sitire
0 0
vigil
0 0
aeger
0 0
timor
0 0
timidus esse
0 0
sitis
0 0
fessus
0 0
iratus
0 0
mos
0 0
dormitare
0 0
calidus esse
0 0
dolor
0 0
frigidus esse
0 0
dedecus
0 0
infirmis
0 0
irasci
0 0
maestus
0 0
fortis
0 0
superbus
0 0
sollicitus
0 0
sollicitus
0 0
conmotus
0 0
terror
0 0
esurire
0 0
fames
0 0
flere
0 0

Languages

Farsi, Latín, more

Lecciónes

Farsi-Latín, more