احساسات و عواطف - Sensus

همه چیز درباره عشق و نفرت، بوییدن و لمس کردن.

Lengua de Palabra: Farsi
Lengua de Traducción : LatinWord  ·  Translation
 ·  sitire
 ·  vigil
 ·  aeger
 ·  timor
 ·  timidus esse
 ·  sitis
 ·  fessus
 ·  iratus
 ·  mos
 ·  dormitare
 ·  calidus esse
 ·  dolor
 ·  frigidus esse
 ·  dedecus
 ·  infirmis
 ·  irasci
 ·  maestus
 ·  fortis
 ·  superbus
 ·  sollicitus
 ·  sollicitus
 ·  conmotus
 ·  terror
 ·  esurire
 ·  fames
 ·  flere

Languages

Farsi, Latín, more

Lecciónes

Farsi-Latín, more