حیوانات - Animalia

سگ‌ها و گربه‌ها. پرندگان و ماهیان. همه چیز درباره حیوانات.

Lengua de Palabra: Farsi
Lengua de Traducción : LatinWord  ·  Translation
 ·  anas
 ·  equus
 ·  domesticus
 ·  ala
 ·  tigris
 ·  balare
 ·  crocodillus
 ·  catulus
 ·  bestiola
 ·  cochlia
 ·  delicium
 ·  cuniculus
 ·  reptile
 ·  delphin
 ·  clavatus
 ·  virga
 ·  camelopardalis
 ·  apis
 ·  canis
 ·  camelus
 ·  araneus
 ·  anser
 ·  elephantus
 ·  cycnus
 ·  rana
 ·  testudo
 ·  mugio
 ·  serpens
 ·  piscis
 ·  virilis
 ·  gallina
 ·  mus
 ·  femina
 ·  musca
 ·  maumare
 ·  ferox
 ·  latrare
 ·  papilio
 ·  mammale
 ·  proboscis
 ·  vermis
 ·  canicula
 ·  feles
 ·  pecus
 ·  zebra
 ·  vitulus
 ·  carnivorum animal

Languages

Farsi, Latín, more

Lecciónes

Farsi-Latín, more