فعل‌های گوناگون 2 - 様々な動詞266 words

0 0
Lengua de Palabra: Farsi
Lengua de Traducción : Japanese
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 آرزو داشتن    願う (Negau)
      0 0 آزاد کردن    離す (Hanasu)
      0 0 آزردن    いらいらさせる (Irairasaseru)
      0 0 اتفاق افتادن    行う (Okonau)
      0 0 اجازه دادن    貸す (Kasu)
      0 0 اخم کردن    顔をしかめる (KaoWoshikameru)
      0 0 از دست دادن    損をする (SokonawoSuru)
      0 0 استراحت کردن    リラックスする (RirakkusuSuru)
      0 0 اسیر کردن    捕獲する (HokakuSuru)
      0 0 اشتباه کردن    誤りをする (AyamariWosuru)
      0 0 انداختن    落とす (OtoSu)
      0 0 ایجاد کردن    創造する (SouzouSuru)
      0 0 باز کردن    開く (Hiraku)
      0 0 باور کردن    信じる (ShinjiRu)
      0 0 به خاطر آوردن    覚えている… (OboeTeiru…)
      0 0 بیدار شدن    目覚める (MezameRu)
      0 0 ترغیب کردن    説得する (SettokuSuru)
      0 0 تغییر دادن    変化する (HenkasuRu)
      0 0 تند تند حرف زدن    ペチャクチャしゃべる (PechakuchaShaberu)
      0 0 توانستن    できる (Dekiru)
      0 0 توضیح دادن    説明する (SetsumeisuRu)
      0 0 تکرار کردن    繰り返す (Kurikaesu)
      0 0 جدا کردن    分離する (BunriSuru)
      0 0 حذف کردن    取りのぞく (ToriNozoku)
      0 0 خالی کردن    空にする (SoraNisuru)
      0 0 خسته کردن    退屈させる (TaikutsuSaseru)
      0 0 خشک کردن    乾く (Kawaku)
      0 0 خم شدن    曲がる (Magaru)
      0 0 خواستن    欲する (HossuRu)
      0 0 دانستن    知る (Shiru)
      0 0 دزدیدن    盗む (Nusumu)
      0 0 دعوا کردن    戦う (Tatakau)
      0 0 دعوت کردن    招待する (ShoutaiSuru)
      0 0 دمیدن    吹く (Fuku)
      0 0 دنباله روی کردن    続く (Tsuduku)
      0 0 روان صحبت کردن    流暢に話す (RyuuchouNiHanasu)
      0 0 زدن    打つ (Utsu)
      0 0 سرپیچی کردن    従わない (ShitagawaNai)
      0 0 شستن    洗う (Arau)
      0 0 شوخی کردن    冗談を言う (JoudanWoIu)
      0 0 شکایت کردن    不平を言う (FuheiWoIu)
      0 0 شکستن    壊す (Kowasu)
      0 0 ضمیمه کردن    付ける (Tsukeru)
      0 0 عادت کردن    慣れる (NareRu)
      0 0 غرق شدن    沈む (Shizumu)
      0 0 فریب دادن    ごまかす (Gomakasu)
      0 0 قول دادن    約束する (YakusokuSuru)
      0 0 لرزیدن    振る (Furu)
      0 0 محافظت کردن    保護する (HogoSuru)
      0 0 مزاحم شدن    擾乱する (JouranSuru)
      0 0 معنی دادن    意味する (ImiSuru)
      0 0 ملاقات کردن    会う (Au)
      0 0 ممنوع کردن    禁じる (KinjiRu)
      0 0 موفق شدن    成功する (SeikouSuru)
      0 0 نجات دادن    救出する (KyuushutsuSuru)
      0 0 نگران چیزی بودن    心配する (ShinpaiSuru)
      0 0 پاره کردن    引き裂く (Hikisaku)
      0 0 پاسخ دادن    答える (KotaeRu)
      0 0 پاک کردن    拭く (Fuku)
      0 0 پر کردن    いっぱいにする (Ippainisuru)
      0 0 پس دادن    返す (Kaesu)
      0 0 پیروی کردن    従う (Shitagau)
      0 0 پیچ را باز یا بسته کردن    何かをねじって締める (NanikaWonejitteShimeRu)
      0 0 پیچ چیزی را باز کردن    何かのねじを抜く (NanikaNonejiwoNuku)
      0 0 کسل بودن    退屈する (TaikutsuSuru)
      0 0 کنترل کردن    チェックする (ChiekkuSuru)
Languages: Farsi, Japonés, more...
Lecciónes: Farsi-Japonés, more...