ضمائر، حروف ربط و حروف اضافه - Zájmena, spojky, předložky65 words

0 0
Lengua de Palabra: Farsi
Lengua de Traducción : Czech
Word Translation
      0 0 آنها    oni
      0 0 از    od
      0 0 از    z
      0 0 از طریق    skrz
      0 0 اما    ale
      0 0 او    ona
      0 0 او    on
      0 0 اگر    jestli / kdyby / když
      0 0 با    s
      0 0 بدون    bez
      0 0 برای    pro
      0 0 بنابراین    tedy
      0 0 به    do / k
      0 0 به رغم    přestože
      0 0 به سمت    směrem
      0 0 به منظور    aby
      0 0 به همین شکل    právě tak
      0 0 به کجا    kam
      0 0 بین    mezi
      0 0 تا    dokud
      0 0 تحت    pod
      0 0 جایی که    kdo
      0 0 خارج از    z
      0 0 داخل    dovnitř
      0 0 در    během
      0 0 در    v
      0 0 در اطراف    kolem
      0 0 در بالای    na
      0 0 در برابر    proti
      0 0 در حالی که    dokud
      0 0 در مقابل    před
      0 0 در میان    mezi
      0 0 در کنار    vedle
      0 0 درباره    o
      0 0 دوباره    znovu
      0 0 روی    na
      0 0 شما    vy/ty
      0 0 طبق    podle
      0 0 علاوه بر    k
      0 0 علاوه بر این    navíc
      0 0 فقط    jen
      0 0 ما    my
      0 0 مال چه کسی    jejichž
      0 0 من   
      0 0 نزدیک    blízko
      0 0 نه تنها... بلکه    nejen.. ale i
      0 0 هر دوی ...و...    jak... také
      0 0 همانگونه که    jako
      0 0 همه    všechno
      0 0 همه    každý
      0 0 همچنین    také
      0 0 و    a
      0 0 وقتی که    když
      0 0 پس از    potom
      0 0 پشت سر    za
      0 0 چرا    proč
      0 0 چه    co
      0 0 چه کسی    kdo
      0 0 چون    protože
      0 0 چگونه    jak
      0 0 چیزی    něco
      0 0 کسی    někdo
      0 0 گذشته از هرچیزی    kromě toho
      0 0 یا    oba
      0 0 یک چیز دیگر    ještě jedna věc
Languages: Farsi, Checo, more...
Lecciónes: Farsi-Checo, more...