حرکت، جهت‌ها - Pohyb, směry

به آرامی حرکت کنید، ایمن برانید.. Jezděte pomalu, jezděte bezpečně

44 words

0 0
Lengua de Palabra: Farsi
Lengua de Traducción : Czech
Word Translation
      0 0 آمدن    přijít zpět
      0 0 آن پایین    tam dole
      0 0 افتادن    padat
      0 0 ایستادن    zastavit
      0 0 بازگشتن    přijít zpět
      0 0 بالا بردن    zvedat
      0 0 بالا رفتن    jít nahoru
      0 0 برخوردکردن و بازگشتن    odrazit se
      0 0 برگشتن    vrátit se
      0 0 به آرامی    pomalu
      0 0 به تندی    rychle
      0 0 به سرعت    rychle
      0 0 به سمت راست    vpravo
      0 0 به سمت چپ    vlevo
      0 0 بی حرکت    nehybný
      0 0 بیرون آمدن    vyjít
      0 0 حرکت کردن    pohybovat se
      0 0 دور    daleko
      0 0 رانندگی کردن    jet
      0 0 رسیدن    dorazit
      0 0 رسیدن به    dosáhnout
      0 0 رفتن    jít
      0 0 سرعت    rychlost
      0 0 سریع    rychlý
      0 0 سریع    rychlý
      0 0 سفر رفتن    vycestovat
      0 0 شتاب کردن    pospíšit si
      0 0 صعود کردن    stoupat
      0 0 عبور کردن    křižovat
      0 0 فشار دادن    tlačit
      0 0 لغزیدن    klopýtnout
      0 0 لغزیدن    smekat se
      0 0 ماندن    zůstat
      0 0 مسافرت کردن    cestovat
      0 0 مستقیم    rovně
      0 0 وارد شدن    vstoupit
      0 0 واژگون شدن    převrátit
      0 0 پائین آمدن    jít dolů
      0 0 چرخیدن    otočit se
      0 0 کدام طرف؟    kam?
      0 0 کشیدن    táhnout
      0 0 کند    pomalý
      0 0 گردش    zatáčka
      0 0 گردش رفتن    cesta
Languages: Farsi, Checo, more...
Lecciónes: Farsi-Checo, more...