โรงงาน  -  工場

โรงงาน - 工場Примеры использования

โรงงาน (Тайландский)


工場 (Японский)