நிறுத்துதல்  -  parkumi

நிறுத்துதல் - parkumiПримеры использования

நிறுத்துதல் (Тамильский)


parkumi (Эсперанто)