கோபமாக இருப்பது  -  to be hot

கோபமாக இருப்பது - to be hotПримеры использования

கோபமாக இருப்பது (Тамильский)


to be hot (Английский)