வெளியே இதமாக இருக்கிறது.  -  Хубаво време.

வெளியே இதமாக இருக்கிறது. - Хубаво време.Примеры использования

வெளியே இதமாக இருக்கிறது. (Тамильский)


Хубаво време. (Болгарский)