சூடாக (வெதுமையாக) உள்ளது.  -  Горещо е (топло).

சூடாக (வெதுமையாக) உள்ளது. - Горещо е (топло).Примеры использования

சூடாக (வெதுமையாக) உள்ளது. (Тамильский)


Горещо е (топло). (Болгарский)