Buhay, Edad - Life, Age

Ang buhay ay maikli lamang. Pag-aralan ang bawat yugto mula pagkapanganak hanggang pagkamatay. Life is short. Learn all about its stages from birth to death

слов

      

Edukasyon 1 - Education 1

Tungkol sa eskwelahan, kolehiyo at unibersidad. All about school, college, university

слов

      

Edukasyon 2 - Education 2

Ikalawang bahagi ng ating leksyon ukol sa proseso ng edukasyon. Part 2 of our famous lesson about educational processes

слов

      

Galaw, Direksyon - Movement, Directions

Gumalaw ng mabagal, magmaneho ng maayos. Move slowly, drive safely.

слов

      

Halaman - Plants

Matuto tungkol sa mga likas na yamang nakapaligid sa atin. Tungkol sa mga halaman: puno, bulaklak, palumpong. Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes

слов

      

Heograpiya: Mga Bansa, Siyudad… - Geography: Countries, Cities...

Alamin ang mundong iyong tinitirahan. Know the world where you live

слов      

Kalikasan - Nature

Ingatan ang kalikasan, ang iyong ina!. Preserve nature, your mother!

слов

      

Kalusugan, Medisina, Kalinisan - Health, Medicine, Hygiene

Paano sasabihin sa doktor na masakit ang iyong ulo. How to tell doctor about your headache

слов

      

Kasangkapan - Tools

Alamin kung ano ang dapat gamitin sa paglilinis, pagkukumpuni at paghahardin. Know what you should use for cleaning, repair, gardening

слов

      

Katangiang Pantao 1 - Human Characteristics 1

Paano ilalarawan ang mga tao sa iyong paligid. How to describe people around you

слов


      

Kotse - Car

Ikaw ba ay nasa ibang bansa at gusto mong umarkila ng kotse? Kailangan mong malaman kung nasaan ang manibela. Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel

слов

      

Kulay - Colors

Tungkol sa kulay pula, puti at asul. All about red, white and blue

слов

      

Lunsod, Kalye, Transportasyon - City, Streets, Transportation

Huwag maligaw sa isang malaking siyudad. Magtanong kung paano makakarating sa bahay-opera. Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house

слов

      

Mga bahagi ng Katawan ng Tao - Human Body Parts

Ang katawan ay sisidlan ng kaluluwa. Pag-aralan ang tungkol sa mga binti, bisig at tenga. Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears

слов

      

Mga Gusali, Organisasyon - Buildings, Organizations

Mga simbahan, tanghalan, istasyon ng tren, tindahan. Churches, theatres, train stations, stores

слов

      

Mga hayop - Animals

Mga aso at pusa. Mga ibon at isda. Tungkol sa mga hayop.. Cats and dogs. Birds and fish. All about animals

слов
      

Numero - Numbers

Isa, dalawa, tatlo… Milyones, Bilyones. One, two, three… Millions, billions

слов

      

Oras 1 - Time 1

Tumatakbo ang oras! Wag na magpatumpik tumpik pa! Matuto tungkol sa oras ngayon sa Internet Polygot. Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!

слов

      

Oras 2 - Time 2

Huwag sayangin ang iyong oras! Matuto ng mga bagong salita. Don`t waste your time! Learn new words

слов

      

Pagbati, Hiling, Pagtangkilik at Pamamaalam - Greetings, Requests, Welcomes, Farewells

Alamin kung paano makisalamuha sa ibang tao. Know how to socialize with people

слов

      

Pagkain, Kainan, Kusina 1 - Food, Restaurants, Kitchen 1

Malinamnam na leksiyon. Ito ay tungkol sa iyong mga paborito, kinatatakaman at ninanais. Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings

слов

      

Pagkain, Kainan, Kusina 2 - Food, Restaurants, Kitchen 2

Ikalawang bahagi ng malinamnam na leksyon. Part two of yummy lesson

слов

      

Paglilibang, Sining, Musika - Entertainment, Art, Music

Ano kaya ang ating buhay kung walang sining? Isang punlong walang laman. What would be our life without art? An empty shell

слов

      

Palakasan, Laro, Libangan - Sports, Games, Hobbies

Magsaya muna. Ito ay tungkol sa soccer, chess at mga koleksyon. Have some fun. All about soccer, chess and match collecting

слов

      

Pamilya - Family

Nanay, Tatay, mga kamag-anak. Ang pamilya ang pinakamahalagang bagay sa buhay.. Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life

слов

      

Panahon - Weather

Walang masamang panahon, lahat ng panahon ay maayos.. There is no bad weather, all weather is fine.

слов

      

Pananamit 1 - Clothing 1

Tungkol sa mga iyong isinusuot para maging kaaya aya at manatiling maayos. All about what you put on in order to look nice and stay warm

слов


      

Pera, Pamimili - Money, Shopping

Huwag kaligtaan ang araling ito. Matutong magbilang ng pera. Do not miss this lesson. Learn how to count money

слов

      

Propesyon - Profession

Sa panahon ngayon, mahalaga na mayroon kang magandang propesyon. Maari bang maging dalubhasa ka ng walang kaalaman ukol sa wikang banyaga? Mahirap!. It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!

слов

      

Relihiyon, Politika, Militar, Syensya - Religion, Politics, Military, Science

Huwag kaligtaan ang aming pinakaseryosong leksyon sa lahat! Magkaisa at huwag magaway!. Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!

слов

      

Saloobin, Pakiramdam - Feelings, Senses

Tungkol sa pag-ibig, pagkamuhi, pangamoy at pandama. All about love, hate, smell and touch

слов

      

Sukat, Batayan ng Sukat - Measures, Measurements

Ano ang mas gusto mo, pulgada o sentimetro? Gumamit ka na ba ng metrik?. Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?

слов

      

Trabaho, Negosyo, Opisina - Work, Business, Office

Huwag masyado magpagod sa trabaho. Magpahinga muna, pag-aralan ang mga salita tungkol sa trabaho.. Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work

слов

Languages: Тагалог, Английский, подробнее...
Уроки: Тагалог-Английский, подробнее...
Audio Уроки: Тагалог-Английский