பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Różne Czasowniki 1Язык слова: Tamil
Язык перевода: Polish