இயக்கம், திசைகள் - Movement, Directions

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Move slowly, drive safely.
Примеры использования
Язык слова: Tamil
Язык перевода: English
0 words