இயக்கம், திசைகள் - Beweging, Richtingen

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Beweeg langzaam, rij veilig
Примеры использования, Эссе
Язык слова: Tamil
Язык перевода: Dutch
0 words


Эссе

இயக்கம், திசைகள் (Тамильский)


Beweging, Richtingen (Голландский)