இயக்கம், திசைகள் - Движение, посоки

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Карай бавно- стигни жив!
Примеры использования, Эссе
Язык слова: Tamil
Язык перевода: Bulgarian
0 words


Эссе

இயக்கம், திசைகள் (Тамильский)


Движение, посоки (Болгарский)