பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - Разнастайныя дзеясловы 2Язык слова: Tamil
Язык перевода: Belarusian


Word >> Translation
அனுமதிப்பது дазваляць
0 0
அரட்டை அடிப்பது балбатаць
0 0
அறிந்துகொள்வது ведаць
0 0
அழைப்பது запрашаць
0 0
இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது турбаваць
0 0
இணைப்பது далучаць
0 0
இயலுதல் магчы
0 0
இழப்பது губляць
0 0
உடைப்பது ламаць
0 0
உருவாக்குவது ствараць
0 0
உலர்த்துவது сушыць
0 0
ஊதுவது дзьмухаць
0 0
எதையாவது கழற்றுவது выкручваць што-небудзь
0 0
எதையாவது திருகுவது закручваць што-небудзь
0 0
எரிச்சல் காட்டுவது хмурыць бровы
0 0
ஏமாற்றுவது падманваць
0 0
ஒரு தவறை செய்வது памыляцца
0 0
ஓய்வெடுப்பது расслабляцца
0 0
கண்விழிப்பது прачынацца
0 0
கவலைப்படுவது клапаціцца пра
0 0
காலியாக்குவது спустошыць
0 0
கிழிப்பது разрываць
0 0
கிழ்ப்படிவது падпарадкавацца
0 0
கீழே போடுவது губляць
0 0
கீழ்ப்படிய மறுப்பது не падпарадкавацца
0 0
குனிவது гнуць
0 0
கேலி பேசுவது жартаваць
0 0
கைப்பற்றுவது захопліваць
0 0
சந்திப்பது сустракаць
0 0
சரளமாகப் பேசுவது свабодна размаўляць
0 0
சரிபார்ப்பது праверыць
0 0
சலிப்படைவது сумаваць
0 0
சுத்தம் செய்வது мыць
0 0
தடுப்பது забараняць
0 0
திருடுவது красці
0 0
திரும்ப ஒப்படைப்பது вяртаць
0 0
துடைப்பது выціраць
0 0
துளையிடுவது уганяць у нуду
0 0
தொந்தரவு செய்வது дакучаць
0 0
தோற்கடிப்பது біць
0 0
நடுங்குவது трасці
0 0
நடைபெறுவது праходзіць
0 0
நம்புவது верыць
0 0
நினைவுகூறுவது памятаць
0 0
நிரப்புவது напоўніць
0 0
நீக்குவது выдаляць
0 0
பதிலளிப்பது адказваць
0 0
பழகிப்போவது прызвычаіцца да
0 0
பாதுகாப்பது абараняць
0 0
பின்பற்றுவது пратрымлівацца
0 0
பிரிந்துவிடுவது падзяліць
0 0
புகார் கொடுப்பது скардзіцца
0 0
போராடுவது біцца
0 0
பொருள் சுட்டுவது пазначаць
0 0
மாற்றுவது змяняць
0 0
மீட்பது ратаваць
0 0
மீண்டும் செய்வது паўтараць
0 0
மூழ்குவது тануць
0 0
வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது угаворваць
0 0
வாக்குறுதி அளிப்பது абяцаць
0 0
வாழ்த்துவது жадаць
0 0
விடுவிப்பது адпускаць
0 0
விரிப்பது разгортваць
0 0
விரும்புவது хацець
0 0
விளக்குவது тлумачыць
0 0
வெற்றிபெறுவது дабіцца поспехаў
0 0