இயக்கம், திசைகள் - Рух, накірункі

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Памалу едучы, далей будзеш
Примеры использования, Эссе
Язык слова: Tamil
Язык перевода: Belarusian
0 words


Эссе

இயக்கம், திசைகள் (Тамильский)


Рух, накірункі (Белорусский)