فعل‌های گوناگون 1 - Різні дієслова 169 words

0 0
Язык слова: Farsi
Язык перевода: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 آغاز کردن    починати (pochynaty)
      0 0 آوردن    приносити (prynosyty)
      0 0 احاطه کردن    оточувати (otochuvaty)
      0 0 ارسال کردن    посилати (posylaty)
      0 0 استفاده کردن    використовувати (vykorystovuvaty)
      0 0 اشغال بودن    займати (zajmaty)
      0 0 اقامت کردن    жити (zhyty)
      0 0 امتحان کردن    намагатися (namahatysja)
      0 0 امیدوار بودن    сподіватися (spodіvatysja)
      0 0 انتخاب کردن    вибирати (vybyraty)
      0 0 انجام دادن    робити (robyty)
      0 0 بستن    зачиняти (zachynjaty)
      0 0 به خواب رفتن    заснути (zasnuty)
      0 0 بو کردن    пахнути (pakhnuty)
      0 0 بودن    бути (buty)
      0 0 تا زدن    складати (skladaty)
      0 0 تبدیل شدن    ставати (stavaty)
      0 0 ترجیح دادن    віддавати перевагу (vіddavaty perevahu)
      0 0 ترک کردن    іти (іty)
      0 0 تعلق داشتن    належати (nalezhaty)
      0 0 تعمیر کردن    лагодити (lahodyty)
      0 0 تفریح کردن    веселитися (veselytysja)
      0 0 تماشا کردن    дивитися (dyvytysja)
      0 0 توصیف کردن    описувати (opysuvaty)
      0 0 جارو کردن    підмітати (pіdmіtaty)
      0 0 حفر کردن    копати (kopaty)
      0 0 حمل کردن    нести (nesty)
      0 0 خوابیدن    спати (spaty)
      0 0 خواندن    читати (chytaty)
      0 0 دادن    давати (davaty)
      0 0 داشتن    мати (maty)
      0 0 درک کردن    розуміти (rozumіty)
      0 0 دریافت کردن    одержувати (oderzhuvaty)
      0 0 دنبال چیزی گشتن    шукати (shukaty)
      0 0 دیدن    бачити (bachyty)
      0 0 ریختن    наливати (nalyvaty)
      0 0 ساختن    робити (robyty)
      0 0 سوزاندن    горіти (horіty)
      0 0 سیگار کشیدن    палити (palyty)
      0 0 شنیدن    чути (chuty)
      0 0 صبر کردن    чекати (chekaty)
      0 0 صحبت کردن    говорити (hovoryty)
      0 0 صرف کردن    витратити (vytratyty)
      0 0 ضربه زدن    вдарити (vdaryty)
      0 0 فراموش کردن    забувати (zabuvaty)
      0 0 فکر کردن    думати (dumaty)
      0 0 لباس پوشیدن    одягати (odjahaty)
      0 0 مجبور بودن    бути зобов`язаним (buty zobov`jazanym)
      0 0 مطلع کردن    зауважувати (zauvazhuvaty)
      0 0 ناپدید شدن    зникати (znykaty)
      0 0 نشستن    сидіти (sydіty)
      0 0 نوشتن    писати (pysaty)
      0 0 نگه داشتن    зберігати (zberіhaty)
      0 0 نیاز داشتن    мати потребу в (maty potrebu v)
      0 0 وابسته بودن    залежати (zalezhaty)
      0 0 پاسخ دادن    відповідати (vіdpovіdaty)
      0 0 پرتاب کردن    кидати (kydaty)
      0 0 پرسیدن    запитувати (zapytuvaty)
      0 0 پنهان کردن    ховати (khovaty)
      0 0 پوشاندن    накривати (nakryvaty)
      0 0 پوشیدن    носити (nosyty)
      0 0 پیدا کردن    знайти (znajty)
      0 0 پیشنهاد دادن    пропонувати (proponuvaty)
      0 0 کشیدن    розтягувати (roztjahuvaty)
      0 0 گذاشتن    класти (klasty)
      0 0 گرفتن    брати (braty)
      0 0 گریه کردن    плакати (plakaty)
      0 0 گسترش یافتن    поширювати (poshyrjuvaty)
      0 0 گوش دادن به    слухати (slukhaty)
Languages: Персидский, Украинский, подробнее...
Уроки: Персидский-Украинский, подробнее...