قیدهای گوناگون 2 - Різні прислівники 250 words

0 0
Язык слова: Farsi
Язык перевода: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 اخیراً    недавно (nedavno)
      0 0 اکنون    зараз (zaraz)
      0 0 اگر چه    хоча (khocha)
      0 0 با این وجود    проте (prote)
      0 0 با صبر و حوصله    терпляче (terpljache)
      0 0 بالأخره    наприкінці (naprykіntsі)
      0 0 بدتر    гірше (hіrshe)
      0 0 بعدی    потім (potіm)
      0 0 به آرامی    повільно (povіl'no)
      0 0 به جای …    замість ... (zamіst' ...)
      0 0 به سرعت    швидко (shvydko)
      0 0 به سرعت    швидко (shvydko)
      0 0 به سمت راست    праворуч (pravoruch)
      0 0 به سمت چپ    ліворуч (lіvoruch)
      0 0 به طور جدی    серйозно (serjozno)
      0 0 به طور طبیعی    природно (pryrodno)
      0 0 به طور مناسب    правильно (pravyl'no)
      0 0 بهتر    краще (krashche)
      0 0 بی سر و صدا    тихо (tykho)
      0 0 بیرون    зовні (zovnі)
      0 0 بیشتر    більше (bіl'she)
      0 0 حتماً    звичайно (zvychajno)
      0 0 حتی    навіть (navіt')
      0 0 حتی اگر    навіть якщо (navіt' jakshcho)
      0 0 حداقل    принаймні (prynajmnі)
      0 0 خوشبختانه    на щастя (na shchastja)
      0 0 دائماً    постійно (postіjno)
      0 0 داوطلبانه    добровільно (dobrovіl'no)
      0 0 در ابتدا    спочатку (spochatku)
      0 0 در جای دیگر    десь ще (des' shche)
      0 0 در واقع    насправді (naspravdі)
      0 0 درون    усередині (useredynі)
      0 0 دور    далеко (daleko)
      0 0 دیر    пізно (pіzno)
      0 0 دیوانه وار    по-дурному (po-durnomu)
      0 0 روان    вільно (vіl'no)
      0 0 زود    рано (rano)
      0 0 شخصاً    особисто (osobysto)
      0 0 قبل از    перед (pered)
      0 0 محتاطانه    розсудливо (rozsudlyvo)
      0 0 مخصوصاً    особливо (osoblyvo)
      0 0 مستقیماً    прямо (prjamo)
      0 0 همان اندازه    стільки ж (stіl'ky zh)
      0 0 هیچ جا    ніде (nіde)
      0 0 پر سر و صدا    галасливо (halaslyvo)
      0 0 پس از    після (pіslja)
      0 0 پیش از این    уже (uzhe)
      0 0 کاملاً    абсолютно (absoljutno)
      0 0 کمتر    менше (menshe)
      0 0 یک جایی    десь (des')
Languages: Персидский, Украинский, подробнее...
Уроки: Персидский-Украинский, подробнее...