حرکت، جهت‌ها - Рух, напрямки

به آرامی حرکت کنید، ایمن برانید.. Помалiше їдеш-далі будеш.

44 words

0 0
Язык слова: Farsi
Язык перевода: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 آمدن    приходити (prykhodyty)
      0 0 آن پایین    там унизу (tam unyzu)
      0 0 افتادن    падати (padaty)
      0 0 ایستادن    зупинятися (zupynjatysja)
      0 0 بازگشتن    повертатися (povertatysja)
      0 0 بالا بردن    піднімати (pіdnіmaty)
      0 0 بالا رفتن    підніматися (pіdnіmatysja)
      0 0 برخوردکردن و بازگشتن    підстрибувати (pіdstrybuvaty)
      0 0 برگشتن    повертатися (povertatysja)
      0 0 به آرامی    повільно (povіl'no)
      0 0 به تندی    швидко (shvydko)
      0 0 به سرعت    швидко (shvydko)
      0 0 به سمت راست    праворуч (pravoruch)
      0 0 به سمت چپ    ліворуч (lіvoruch)
      0 0 بی حرکت    нерухомий (nerukhomyj)
      0 0 بیرون آمدن    виходити (vykhodyty)
      0 0 حرکت کردن    рухатися (rukhatysja)
      0 0 دور    далеко (daleko)
      0 0 رانندگی کردن    вести (машину) (vesty (mashynu))
      0 0 رسیدن    прибувати (prybuvaty)
      0 0 رسیدن به    досягати (dosjahaty)
      0 0 رفتن    іти (іty)
      0 0 سرعت    швидкість (shvydkіst')
      0 0 سریع    швидкий (shvydkyj)
      0 0 سریع    швидкий (shvydkyj)
      0 0 سفر رفتن    їхати (yikhaty)
      0 0 شتاب کردن    поспішати (pospіshaty)
      0 0 صعود کردن    залазити (zalazyty)
      0 0 عبور کردن    перетинати (peretynaty)
      0 0 فشار دادن    штовхати (shtovkhaty)
      0 0 لغزیدن    спотикатися (spotykatysja)
      0 0 لغزیدن    ковзати (kovzaty)
      0 0 ماندن    залишатися (zalyshatysja)
      0 0 مسافرت کردن    подорожувати (podorozhuvaty)
      0 0 مستقیم    прямо (prjamo)
      0 0 وارد شدن    входити (vkhodyty)
      0 0 واژگون شدن    перевернутися (perevernutysja)
      0 0 پائین آمدن    спускатися (spuskatysja)
      0 0 چرخیدن    повертати (povertaty)
      0 0 کدام طرف؟    куди? (kudy?)
      0 0 کشیدن    тягти (tjahty)
      0 0 کند    повільний (povіl'nyj)
      0 0 گردش    поворот (povorot)
      0 0 گردش رفتن    поїздка (poyizdka)
Languages: Персидский, Украинский, подробнее...
Уроки: Персидский-Украинский, подробнее...