کار، تجارت، اداره - Робота, бізнес, офіс

زیاد سخت کار نکنید. استراحت کنید و درباره کار کلمه‌های جدید بیاموزید. Від роботи коні дохнуть. Сядь, відпочинь, повчи слова про роботу.

44 words

0 0
Язык слова: Farsi
Язык перевода: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 اجباری    обов`язковий (obov`jazkovyj)
      0 0 اختلال    безлад (bezlad)
      0 0 استفاده کردن    використати (vykorystaty)
      0 0 ایده    ідея (іdeja)
      0 0 تامین کردن    постачати (postachaty)
      0 0 تجارت    бізнес (bіznes)
      0 0 تجربه    досвід (dosvіd)
      0 0 تعطیلات    відпустка (vіdpustka)
      0 0 تعمیر کردن    лагодити (lahodyty)
      0 0 تمبر    марка (marka)
      0 0 جلسه    зустріч (zustrіch)
      0 0 حسابداری    бухгалтерія (bukhhalterіja)
      0 0 دفتر    офіс (ofіs)
      0 0 رئیس    начальник (nachal'nyk)
      0 0 روزنامه    газета (hazeta)
      0 0 روش    спосіб (sposіb)
      0 0 سفارش    порядок (porjadok)
      0 0 صرف نظر کردن    скасовувати (skasovuvaty)
      0 0 ماشین حساب    калькулятор (kal'kuljator)
      0 0 مالک    власник (vlasnyk)
      0 0 مجله    журнал (zhurnal)
      0 0 مدیریت    керівництво (kerіvnytstvo)
      0 0 مسئوليت    відповідальність (vіdpovіdal'nіst')
      0 0 مشکل    проблема (problema)
      0 0 موس    миша (mysha)
      0 0 میز    стіл (stіl)
      0 0 نامه    лист (lyst)
      0 0 پاکت    конверт (konvert)
      0 0 پوشه    папка (papka)
      0 0 پیشنهاد دادن    пропонувати (proponuvaty)
      0 0 چاپگر    принтер (prynter)
      0 0 کار کردن    працювати (pratsjuvaty)
      0 0 کارآمد    ефективний (efektyvnyj)
      0 0 کارخانه    завод (zavod)
      0 0 کارمند    працівник (pratsіvnyk)
      0 0 کامل    завершений (zavershenyj)
      0 0 کامپیوتر    комп`ютер (komp`juter)
      0 0 کتاب    книга (knyha)
      0 0 کپی کردن    копіювати (kopіjuvaty)
      0 0 کیف کوچک    валіза-дипломат (valіza-dyplomat)
      0 0 گزارش    коментар (komentar)
      0 0 گزارش    звіт (zvіt)
      0 0 گیره کاغذ    скріпка (skrіpka)
      0 0 یادداشت    замітка (zamіtka)
Languages: Персидский, Украинский, подробнее...
Уроки: Персидский-Украинский, подробнее...