فعل‌های گوناگون 2 - Różne Czasowniki 266 words

0 0
Язык слова: Farsi
Язык перевода: Polish
Word Translation
      0 0 آرزو داشتن    Życzyć sobie, chcieć
      0 0 آزاد کردن    Wypuszczać
      0 0 آزردن    Drażnić
      0 0 اتفاق افتادن    Mieć miejsce
      0 0 اجازه دادن    Pozwalać
      0 0 اخم کردن    Marszczyć brwi
      0 0 از دست دادن    Zgubić
      0 0 استراحت کردن    Odpoczywać
      0 0 اسیر کردن    Złapać
      0 0 اشتباه کردن    Popełniać błąd
      0 0 انداختن    Upuszczać
      0 0 ایجاد کردن    Stworzyć
      0 0 باز کردن    Rozkładać
      0 0 باور کردن    Wierzyć
      0 0 به خاطر آوردن    Pamiętać
      0 0 بیدار شدن    Budzić się
      0 0 ترغیب کردن    Przekonywać
      0 0 تغییر دادن    Zmienić
      0 0 تند تند حرف زدن    Trajkotać
      0 0 توانستن    Móc
      0 0 توضیح دادن    Tłumaczyć
      0 0 تکرار کردن    Powtarzać
      0 0 جدا کردن    Oddzielać
      0 0 حذف کردن    Usuwać
      0 0 خالی کردن    Opróżniać
      0 0 خسته کردن    Nudzić
      0 0 خشک کردن    Suszyć
      0 0 خم شدن    Zginać
      0 0 خواستن    Chcieć
      0 0 دانستن    Wiedzieć
      0 0 دزدیدن    Kraść
      0 0 دعوا کردن    Walczyć
      0 0 دعوت کردن    Zapraszać
      0 0 دمیدن    Wiać
      0 0 دنباله روی کردن    Iść za, kierować się czymś
      0 0 روان صحبت کردن    Mówić biegle
      0 0 زدن    Pokonać
      0 0 سرپیچی کردن    Nie słuchać
      0 0 شستن    Prać
      0 0 شوخی کردن    Żartować
      0 0 شکایت کردن    Narzekać
      0 0 شکستن    Łamać
      0 0 ضمیمه کردن    Przyłączyć, przymocować
      0 0 عادت کردن    Przyzwyczajać się do
      0 0 غرق شدن    Tonąć
      0 0 فریب دادن    Oszukiwać
      0 0 قول دادن    Obiecywać
      0 0 لرزیدن    Potrząsać
      0 0 محافظت کردن    Chronić
      0 0 مزاحم شدن    Przeszkadzać
      0 0 معنی دادن    Znaczyć
      0 0 ملاقات کردن    Spotykać
      0 0 ممنوع کردن    Zakazywać, zabraniać
      0 0 موفق شدن    Odnosić sukces
      0 0 نجات دادن    Ratować
      0 0 نگران چیزی بودن    Martwić się o
      0 0 پاره کردن    Drzeć
      0 0 پاسخ دادن    Odpowiadać
      0 0 پاک کردن    Wycierać
      0 0 پر کردن    Wypełniać
      0 0 پس دادن    Oddać
      0 0 پیروی کردن    Słuchać
      0 0 پیچ را باز یا بسته کردن    Przykręcić coś
      0 0 پیچ چیزی را باز کردن    Odkręcić coś
      0 0 کسل بودن    Być znudzonym
      0 0 کنترل کردن    Sprawdzać
Languages: Персидский, Польский, подробнее...
Уроки: Персидский-Польский, подробнее...