فعل‌های گوناگون 2 - Actiones Variae II59 words

0 0
Язык слова: Farsi
Язык перевода: Latin
Word Translation
      0 0 آرزو داشتن velle
      0 0 آزاد کردن solvere
      0 0 آزردن vexare
      0 0 اتفاق افتادن evenire
      0 0 اجازه دادن sinere
      0 0 از دست دادن amittere
      0 0 استراحت کردن remittere
      0 0 اسیر کردن capsere
      0 0 اشتباه کردن errare
      0 0 انداختن amittere
      0 0 ایجاد کردن facere
      0 0 باز کردن explicare
      0 0 باور کردن putare
      0 0 به خاطر آوردن commemorare
      0 0 بیدار شدن exuscitare
      0 0 ترغیب کردن inpellere
      0 0 تغییر دادن commutare
      0 0 تند تند حرف زدن garrire
      0 0 توانستن posse
      0 0 توضیح دادن interpretari
      0 0 تکرار کردن iterare
      0 0 جدا کردن dividere
      0 0 حذف کردن summovere
      0 0 خالی کردن inanire
      0 0 خشک کردن adsicco
      0 0 خم شدن flectere
      0 0 خواستن velle
      0 0 دانستن scire
      0 0 دزدیدن amovere
      0 0 دعوا کردن pugnare
      0 0 دعوت کردن advocare
      0 0 دمیدن adspirare
      0 0 دنباله روی کردن sequi
      0 0 زدن verberare
      0 0 سرپیچی کردن inobedire
      0 0 شستن lavare
      0 0 شوخی کردن jocari
      0 0 شکایت کردن queri
      0 0 شکستن rumpere
      0 0 ضمیمه کردن adiungere
      0 0 عادت کردن solere
      0 0 غرق شدن cadere
      0 0 فریب دادن mentiri
      0 0 قول دادن promittere
      0 0 لرزیدن quatere
      0 0 محافظت کردن servare
      0 0 مزاحم شدن turbare
      0 0 معنی دادن significare
      0 0 ملاقات کردن convenire
      0 0 ممنوع کردن votare
      0 0 موفق شدن vincere
      0 0 نجات دادن eripere
      0 0 نگران چیزی بودن curare
      0 0 پاره کردن abscindere
      0 0 پاسخ دادن respondere
      0 0 پاک کردن delere
      0 0 پر کردن complere
      0 0 پس دادن condonare
      0 0 پیروی کردن parere
Languages: Персидский, Латинский, подробнее...
Уроки: Персидский-Латинский, подробнее...