فعل‌های گوناگون 1 - Actiones Variae I68 words

0 0
Язык слова: Farsi
Язык перевода: Latin
Word Translation
      0 0 آغاز کردن incohare
      0 0 آوردن ferre
      0 0 احاطه کردن circumire
      0 0 ارسال کردن mittere
      0 0 استفاده کردن uti
      0 0 اشغال بودن prehendere
      0 0 اقامت کردن residere
      0 0 امتحان کردن temptare
      0 0 امیدوار بودن sperare
      0 0 انتخاب کردن optare
      0 0 انجام دادن facere
      0 0 بستن claudere
      0 0 به خواب رفتن obdormire
      0 0 بو کردن olfacere
      0 0 بودن esse
      0 0 تا زدن comprimere
      0 0 تبدیل شدن fieri
      0 0 ترجیح دادن malle
      0 0 ترک کردن linquere
      0 0 تعلق داشتن adpertinere
      0 0 تعمیر کردن reficere
      0 0 تماشا کردن spectare
      0 0 توصیف کردن narrare
      0 0 جارو کردن verrere
      0 0 حفر کردن fodere
      0 0 حمل کردن ferre
      0 0 خوابیدن dormire
      0 0 خواندن legere
      0 0 دادن donare
      0 0 داشتن habeo
      0 0 درک کردن scire
      0 0 دریافت کردن accipio
      0 0 دنبال چیزی گشتن petere
      0 0 دیدن videre
      0 0 ریختن fundere
      0 0 ساختن facere
      0 0 سوزاندن ardere
      0 0 سیگار کشیدن fumare
      0 0 شنیدن audire
      0 0 صبر کردن opperiri
      0 0 صحبت کردن loqui
      0 0 صرف کردن absumere
      0 0 ضربه زدن icere
      0 0 فراموش کردن oblivisci
      0 0 فکر کردن reri
      0 0 لباس پوشیدن ornare
      0 0 مجبور بودن debere
      0 0 مطلع کردن animadvertere
      0 0 ناپدید شدن disaparere
      0 0 نشستن sedere
      0 0 نوشتن scribere
      0 0 نگه داشتن tenere
      0 0 نیاز داشتن requirere
      0 0 وابسته بودن dependere
      0 0 پاسخ دادن respondere
      0 0 پرتاب کردن mittere
      0 0 پرسیدن rogare
      0 0 پنهان کردن celare
      0 0 پوشاندن operire
      0 0 پوشیدن gestare
      0 0 پیدا کردن invenio
      0 0 پیشنهاد دادن offerre
      0 0 کشیدن tendere
      0 0 گذاشتن ponere
      0 0 گرفتن accipio
      0 0 گریه کردن lacrimare
      0 0 گسترش یافتن sternere
      0 0 گوش دادن به audire
Languages: Персидский, Латинский, подробнее...
Уроки: Персидский-Латинский, подробнее...