قیدهای گوناگون 2 - Adverbia Varia II43 words

0 0
Язык слова: Farsi
Язык перевода: Latin
Word Translation
      0 0 اخیراً nuper
      0 0 اکنون nunc
      0 0 با این وجود tamen
      0 0 با صبر و حوصله patienter
      0 0 بالأخره tandem
      0 0 بدتر melior
      0 0 بعدی tum
      0 0 به آرامی lente
      0 0 به سرعت cito
      0 0 به سرعت mobiliter
      0 0 به سمت راست dexter
      0 0 به سمت چپ laevus
      0 0 به طور جدی serio
      0 0 به طور طبیعی quippe
      0 0 به طور مناسب probe
      0 0 بهتر melior
      0 0 بی سر و صدا silentiose
      0 0 بیرون extra
      0 0 بیشتر plus
      0 0 حتماً scilicet
      0 0 حتی etiam
      0 0 خوشبختانه fortunate
      0 0 دائماً assidue
      0 0 داوطلبانه spontanee
      0 0 در ابتدا antequam
      0 0 در جای دیگر alias
      0 0 در واقع revera
      0 0 درون intra
      0 0 دور longe
      0 0 دیر sero
      0 0 روان facunde
      0 0 زود maturus
      0 0 شخصاً coram
      0 0 قبل از prius
      0 0 محتاطانه consulte
      0 0 مخصوصاً maxume
      0 0 مستقیماً pri
      0 0 هیچ جا nullibi
      0 0 پس از post
      0 0 پیش از این iam
      0 0 کاملاً absolute
      0 0 کمتر minus
      0 0 یک جایی quopiam
Languages: Персидский, Латинский, подробнее...
Уроки: Персидский-Латинский, подробнее...