ضمائر، حروف ربط و حروف اضافه - Voornaamwoorden, Voegwoorden, Voorzetsels65 words

0 0
Язык слова: Farsi
Язык перевода: Dutch
Word Translation
      0 0 آنها    zij
      0 0 از    sinds
      0 0 از    van
      0 0 از طریق    door
      0 0 اما    maar
      0 0 او    zij
      0 0 او    hij
      0 0 اگر    als
      0 0 با    met
      0 0 بدون    zonder
      0 0 برای    om
      0 0 بنابراین    zo
      0 0 به    naar
      0 0 به رغم    ondanks
      0 0 به سمت    naar
      0 0 به منظور    teneinde
      0 0 به همین شکل    evenzo
      0 0 به کجا    waar (naar toe)
      0 0 بین    tussen
      0 0 تا    totdat
      0 0 تحت    onder
      0 0 جایی که    waar
      0 0 خارج از    aan de buitenkant van
      0 0 داخل    binnenkant
      0 0 در    gedurende
      0 0 در    in
      0 0 در اطراف    rondom
      0 0 در بالای    bovenop
      0 0 در برابر    tegen
      0 0 در حالی که    terwijl
      0 0 در مقابل    voor
      0 0 در میان    te midden van
      0 0 در کنار    naast
      0 0 درباره    over
      0 0 دوباره    weer
      0 0 روی    op
      0 0 شما    u
      0 0 طبق    volgens
      0 0 علاوه بر    naast
      0 0 علاوه بر این    bovendien
      0 0 فقط    net
      0 0 ما    wij
      0 0 مال چه کسی    wiens
      0 0 من    ik
      0 0 نزدیک    nabij
      0 0 نه تنها... بلکه    niet alleen … maar ook
      0 0 هر دوی ...و...    zowel … als
      0 0 همانگونه که    alsmede
      0 0 همه    alles
      0 0 همه    iedereen
      0 0 همچنین    ook
      0 0 و    en
      0 0 وقتی که    wanneer
      0 0 پس از    na
      0 0 پشت سر    achter
      0 0 چرا    waarom
      0 0 چه    wat
      0 0 چه کسی    wie
      0 0 چون    omdat
      0 0 چگونه    hoe
      0 0 چیزی    iets
      0 0 کسی    iemand
      0 0 گذشته از هرچیزی    boven alles
      0 0 یا    één van beide
      0 0 یک چیز دیگر    nog één ding
Languages: Персидский, Голландский, подробнее...
Уроки: Персидский-Голландский, подробнее...