சலிப்புத் தட்டுவது  -  bored

சலிப்புத் தட்டுவது - boredUsage Examples

சலிப்புத் தட்டுவது (Tamil)


bored (Engleza)


Do you feel bored, stressed, unhappy, or disappointed?

I'm bored of always doing the same assignments.

The bored children wanted to play outside.