தூக்கக் கலக்கமாக இருப்பது  -  to be sleepy

தூக்கக் கலக்கமாக இருப்பது - to be sleepyUsage Examples

தூக்கக் கலக்கமாக இருப்பது (Tamil)


to be sleepy (Engleza)


He was almost too sleepy to think anymore.

I'm very sleepy; I'll sleep here.

You may be sleepy and have some mild pain and tenderness after the procedure.