சூடாக (வெதுமையாக) உள்ளது.  -  Горещо е (топло).

Usage Examples

சூடாக (வெதுமையாக) உள்ளது. (Tamil)


Горещо е (топло). (Bulgara)