பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - Pronomes, Conjunções, Preposições65 words

0 0
Limbaj de cuvinte: Tamil
Limbaj de traducere: Portuguese
Word Translation
   0 0 (இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட    não só...mas também
   0 0 அடியில்    de baixo
   0 0 அதேபோல    tal como
   0 0 அதோடு சேர்த்து    em adição a
   0 0 அனைவரும்    todos
   0 0 அருகில்    perto
   0 0 அல்லது    cada
   0 0 அவர்    ele
   0 0 அவள்    ela
   0 0 அவ்ர்கள்    eles
   0 0 அவ்வாறே    do mesmo modo
   0 0 ஆனால்    mas
   0 0 இடையில்    entre
   0 0 இரண்டும் ... மேலும்    ambos...e
   0 0 இருந்த போதிலும்    apesar de
   0 0 இருந்து    de
   0 0 இல்    em
   0 0 இல்லாமல்    sem
   0 0 உடன்    com
   0 0 உட்புறம்    dentro
   0 0 எங்கு    aonde
   0 0 எங்கே    onde
   0 0 எதிராக    contra
   0 0 எனவே    então
   0 0 எனில்    se
   0 0 என்ன    o que
   0 0 எப்படி    como
   0 0 எப்போது    quando
   0 0 எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக    acima de tudo
   0 0 ஏதாவது    algo
   0 0 ஏனெனில்    porque
   0 0 ஏன்    por que
   0 0 ஒவ்வொருவரும்    todos
   0 0 க்கு    para
   0 0 க்கு    para
   0 0 சமயத்தில்    enquanto
   0 0 சுற்றிலும்    ao redor de
   0 0 தொடங்கி    desde
   0 0 நான்    eu
   0 0 நாம்    nós
   0 0 நீ    tu, vós
   0 0 நோக்கி    voltado para
   0 0 பக்கத்தில்    ao lado de
   0 0 படி    segundo
   0 0 பற்றி    sobre
   0 0 பின்னால்    atrás
   0 0 பிறகு    depois
   0 0 பொருட்டு    para
   0 0 போது    durante
   0 0 மத்தியில்    entre
   0 0 மற்றும்    e
   0 0 மீண்டும்    de novo
   0 0 மீது    em
   0 0 முன்    à frente de
   0 0 மூலம்    através
   0 0 மேலும்    além disso
   0 0 மேலும்    também
   0 0 மேலும் ஒரு விஷயம்    mais uma coisa
   0 0 மேல்    em cima de
   0 0 யாருடைய    de quem
   0 0 யாரோ ஒருவர்    alguém
   0 0 யார்    quem
   0 0 வரைக்கும்    até
   0 0 வெறும்    apenas
   0 0 வெளியே    fora de
Languages: Tamil, Portugheza, more...
Lectii: Tamil-Portugheza, more...