பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - Pronomi, Congiunzioni, Preposizioni65 words

0 0
Limbaj de cuvinte: Tamil
Limbaj de traducere: Italian
Word Translation
   0 0 (இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட    non solo… ma anche
   0 0 அடியில்    sotto
   0 0 அதேபோல    così come
   0 0 அதோடு சேர்த்து    oltre a
   0 0 அனைவரும்    tutto
   0 0 அருகில்    vicino
   0 0 அல்லது    alcuno
   0 0 அவர்    lui
   0 0 அவள்    lei
   0 0 அவ்ர்கள்    loro
   0 0 அவ்வாறே    ugualmente
   0 0 ஆனால்    ma
   0 0 இடையில்    tra
   0 0 இரண்டும் ... மேலும்    sia… sia
   0 0 இருந்த போதிலும்    malgrado
   0 0 இருந்து    da
   0 0 இல்    in
   0 0 இல்லாமல்    senza
   0 0 உடன்    con
   0 0 உட்புறம்    dentro
   0 0 எங்கு    dove
   0 0 எங்கே    dove
   0 0 எதிராக    contro
   0 0 எனவே    così
   0 0 எனில்    se
   0 0 என்ன    cosa
   0 0 எப்படி    come
   0 0 எப்போது    quando
   0 0 எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக    soprattutto
   0 0 ஏதாவது    qualcosa
   0 0 ஏனெனில்    poiché
   0 0 ஏன்    perché
   0 0 ஒவ்வொருவரும்    tutti
   0 0 க்கு    per
   0 0 க்கு    a
   0 0 சமயத்தில்    mentre
   0 0 சுற்றிலும்    intorno
   0 0 தொடங்கி    da
   0 0 நான்    io
   0 0 நாம்    noi
   0 0 நீ    tu
   0 0 நோக்கி    verso
   0 0 பக்கத்தில்    a fianco di
   0 0 படி    secondo
   0 0 பற்றி    riguardo
   0 0 பின்னால்    dietro
   0 0 பிறகு    dopo
   0 0 பொருட்டு    per
   0 0 போது    durante
   0 0 மத்தியில்    tra
   0 0 மற்றும்    e
   0 0 மீண்டும்    ancora
   0 0 மீது    su
   0 0 முன்    di fronte
   0 0 மூலம்    attraverso
   0 0 மேலும்    inoltre
   0 0 மேலும்    anche
   0 0 மேலும் ஒரு விஷயம்    un`altra cosa
   0 0 மேல்    sopra
   0 0 யாருடைய    a chi
   0 0 யாரோ ஒருவர்    qualcuno
   0 0 யார்    chi
   0 0 வரைக்கும்    fino
   0 0 வெறும்    solo
   0 0 வெளியே    fuori da
Languages: Tamil, Italiana, more...
Lectii: Tamil-Italiana, more...