الجغرافية: البلدان، المدن. . . - Geografio: landoj, urboj. Ekkonu la mondon kie Vi vivas.

تعرف على العالم الذي تعيش فيه.

Limbaj de cuvinte: Arabic
Limbaj de traducere: EsperantoWord  ·  Translation
 ·  Germanio
 ·  Hispanio
 ·  Izraelo
 ·  Anglio
 ·  Irlando
 ·  Italio
 ·  germano
 ·  usonano
 ·  hispano
 ·  italo
 ·  Portugalio
 ·  lando
 ·  belgo
 ·  nacieco
 ·  Sudo
 ·  ŝtato
 ·  landlimo
 ·  anglo
 ·  ruso
 ·  Svedio
 ·  svedo
 ·  sviso
 ·  Oriento
 ·  Nordo
 ·  Ĉinio
 ·  ĉino
 ·  mondo
 ·  flago
 ·  Okcidento
 ·  franco
 ·  kanadano
 ·  provinco
 ·  urbo
 ·  Maroko
 ·  marokano
 ·  Meksiko
 ·  meksikano
 ·  Usono
 ·  Japanio
 ·  japano
 ·  Belgio
 ·  Rusio
 ·  Svislando
 ·  orienta
 ·  okcidenta
 ·  Francio
 ·  Kanado
 ·  Londono
 ·  Nederlando

Languages

Araba, Esperanto, more