الناس - Homoj: parencoj, amikoj, malamikoj…

الأقارب , الأصدقاء , الأعداء....

Limbaj de cuvinte: Arabic
Limbaj de traducere: Esperanto


Word  ·  Translation
 ·  bedaŭri
 ·  stultulo
 ·  virino
 ·  nomo
 ·  familia nomo
 ·  antaŭnomo
 ·  bukedo
 ·  poŝtkarto
 ·  knabino
 ·  najbaro
 ·  amo
 ·  homamaso
 ·  vero
 ·  viro
 ·  ulo
 ·  persono
 ·  amiko
 ·  voĉo
 ·  gasto
 ·  bebo
 ·  kiso
 ·  mensogo
 ·  ina
 ·  vira
 ·  helpo
 ·  homoj
 ·  donaco
 ·  knabo
 ·  kunvivanto
 ·  malamiko
 ·  kisi
 ·  kisi unu la alian
 ·  premi la manon
 ·  esperi
 ·  adori
 ·  kompreni
 ·  mensogi
 ·  malami
 ·  ami
 ·  malpravi
 ·  pravi
 ·  kiel frenezulo
 ·  vidvo
 ·  konsilo

Languages

Araba, Esperanto, more