العائلة - Familio

الأم , الأب , الأقارب . العائلة هي الشيء الأكثر أهمية في الحياة. Patrino, patro, parencoj. La familio estas la plej grava afero en la vivo.

Limbaj de cuvinte: Arabic
Limbaj de traducere: Esperanto


Word  ·  Translation
 ·  nevino
 ·  nevo
 ·  duonfrato
 ·  kuzo
 ·  gepatroj
 ·  patro
 ·  geavoj
 ·  genepoj
 ·  fratino
 ·  parencoj
 ·  patrino
 ·  frato
 ·  filo
 ·  filino
 ·  ĝemelo
 ·  avino
 ·  avo
 ·  nepo
 ·  nepino
 ·  amiko, amato
 ·  edziĝfesto
 ·  edziĝo
 ·  edzo
 ·  paro
 ·  edzino
 ·  ido
 ·  amikino, amatino
 ·  infano
 ·  familio
 ·  la tuta familio
 ·  membro
 ·  bopatrino
 ·  bopatro
 ·  bofratino
 ·  datreveno de geedziĝo
 ·  duonpatro
 ·  gebopatroj
 ·  duonpatrino
 ·  praulo
 ·  onklo
 ·  onklino
 ·  edzinrobo
 ·  frekventi
 ·  geedziĝi
 ·  praavino

Languages

Araba, Esperanto, more