أعضاء جسم الإنسان - Homa korpo

الجسم يحوي الروح . تعلم عن الأعضاء : القدمين, اليدين, الأذنين.. La korpo entenas la animon. Ĉio pri kruroj, brakoj kaj oreloj.

Limbaj de cuvinte: Arabic
Limbaj de traducere: Esperanto


Word  ·  Translation
 ·  orelo
 ·  akselo
 ·  nazo
 ·  fingro
 ·  frunto
 ·  haŭto
 ·  brovo
 ·  mampinto
 ·  gorĝo
 ·  vango
 ·  sango
 ·  mentono
 ·  kapo
 ·  kolo
 ·  genuo
 ·  kruro
 ·  umbiliko
 ·  dento
 ·  lipharoj
 ·  lipo
 ·  haroj
 ·  brusto
 ·  dorso
 ·  okuloj
 ·  buŝo
 ·  pugno
 ·  piedo
 ·  ŝultro
 ·  barbo
 ·  ungo
 ·  stomako
 ·  vizaĝo
 ·  ridetanta vizaĝo
 ·  kokso
 ·  mano
 ·  brako
 ·  reflekso
 ·  okulo
 ·  maleolo
 ·  kubuto

Languages

Araba, Esperanto, more