النباتات - Plantoj

تعلم حول عجائب الطبيعة المحيطة بنا . كل شيء عن النباتات : أشجار, زهور, غابات. Ĉio pri plantoj, arboj, floroj kaj arbustoj.

Limbaj de cuvinte: Arabic
Limbaj de traducere: EsperantoWord  ·  Translation
 ·  arbetaĵo
 ·  lekanto
 ·  bukedo
 ·  betulo
 ·  violo
 ·  abio
 ·  trunketo
 ·  papaveto
 ·  tulipo
 ·  floro
 ·  kampanulo
 ·  sorparbo
 ·  arbo
 ·  dorno
 ·  kakto
 ·  saliko
 ·  pino
 ·  algo
 ·  branĉo
 ·  acero
 ·  kaŝtanarbo
 ·  lotuso
 ·  geranio
 ·  palmo
 ·  narciso
 ·  leontodo
 ·  rozo
 ·  petalo
 ·  kverko
 ·  galanto
 ·  irido
 ·  poplo
 ·  tilio
 ·  frakseno
 ·  kristnaska arbo
 ·  planti

Languages

Araba, Esperanto, more