А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

  

Вы находитесь за рубежом и хотите взять напрокат автомобиль? Очень важно знать где у него руль. Вы знаходзіцеся за мяжой і хочаце ўзяць напракат аўтамабіль? Вельмі важна ведаць, дзе ў яго знаходзіцца руль


  

Время бежит! Не медли! Учи все о времени вместе с Интернет Полиглотом!. Час ляціць! Не марудзь! Вучы ўсё пра час разам з Інтэрнэт Паліглот!


  

Не теряйте времени! Учите новые слова. Не губляйце часу! Вучыце новыя словы


  

Знай мир, в котором живешь. Ведай свет, у якім ты жывеш


  

Не потеряйтесь в большом городе. Знайте как спросить как пройти к опере. Не згубіцеся ў вялікім горадзе. Ведайце як спытаць, як прайсці да оперы.


  

Тише едешь дальше будешь. Памалу едучы, далей будзеш


  

Не пропустите этот урок, Учитесь считать деньги. Не прапусціце гэты ўрок. Вучыцеся лічыць грошы


  

  

Вкусный урок. Все о ваших любимых деликатесных кушаньях. Смачны ўрок. Усё пра вашы любімыя дэлікатэсы


  

Вкусный урок. Часть вторая. Смачны ўрок. Частка другая


  

Кошки и собаки. Птички и рыбки. В мире животных.. Каты і сабакі. Птушкі і рыбкі. У свеце жывёл


  

Жизнь коротка. Все об этапах жизненного пути от рождения до смерти. Жыццё каротка. Усё пра этапы жыцця ад нараджэння да смерці


  

Как рассказать доктору о том, что у вас болит голова. Як расказаць доктару пра тое, што ў вас баліць галава


  

Дюймы или сантиметры? А ты перешел на метрическую систему мер?!. Дзюймы ці сантыметры? А ты перайшоў на метрычную сістыму вымярэнняў?


  

Что использовать для чистки, ремонта, работы в саду. Што выкарыстаць для чысткі, рамонта, працы ў садзе


  


  

  

  

Все о школе, институте, университете. Усё пра школу, інстытут, універсітэт


  

Часть вторая нашего знаменитого урока о процессах обучения. Другая частка нашага знакамітага ўрока пра працэсы навучання


  

Все о том как красиво и тепло одеваться. Усё пра тое, як прыгожа і цёпла адзецца


  

  

У природы нет плохой погоды, всякая погода - благодать. У прыроды няма дрэннага надвор`я, усякае надвор`е - любата


  

Учись общаться с людьми. Вучыцеся стасавацца з людзьмі


  

Берегите природу, мать вашу!. Беражыце прыроду, вашу маці!


  

Очень важно в наши дни иметь хорошую профессию. Но можно ли быть профессионалом и не знать иностранные языки? Врядли!. Вельмі важна ў нашыя дні мець добрую прафесію. Але ці можна быць прафесіяналам і ня ведаць замежных моваў? Наўрад ці.


  

От работы кони дохнут. Сядь, отдохни, поучи слова о работе. Ад працы дохнуць коні. Сядай, адпачы, павучы словы пра працу


  

Что наша жизнь без искусства? Пустая скорлупа. Што нашае жыццё без мастацтва? Пустая шкарлупіна


  

  

  


  

  

  

Простые чудеса природы. Березки-елочки, шишечки-иголочки, цветочки-ягодки да грибочки-лютики. Простыя цуды прыроды. Бярозкі-ялінкі, шышачкі-іглінкі, кветачкі-ягадкі ды грыбочкі-казяльцы


  

Не пропустите наш самый серьезный урок. Занимайтесь любовью, а не войнами!. Не прапусціце наш самы сур`ёзны ўрок. Займайцеся каханнем, а не гарцаваннем


  

Мама, папа, родственники. Семья - это святое. Мама, папа, сваякі. Сям`я - гэта святое


  

Отдохни и повеселись! Все о футболе, шахматах и коллекционировании спичек. Адпачні і павесяліся! Усё пра футбол, шахматы і калекцыяніраванне запалак


  

Церкви, театры, вокзалы, магазины. Цэрквы, тэатры, вакзалы, магазіны


  

Каждый охотник желает знать где сидит фазан. Чарадзей апрануў жупан з зіхоткімі, бліскучымі, сакавітымі фалдамі.


  

Лицо - зеркало души. Все о руках-ногах и ушах. Твар - люстэрка душы. Усё пра рукі, ногі і вушы


  

Как охарактеризовать людей вокруг вас. Як ахарактэрызаваць людзей вакол вас


  

  

Один, два, три... Миллионы, миллиарды. Адзін, два, тры… Мільёны, мільярды


  

Все о любви и ненависти, запахах и прикосновениях. Усё пра каханне і ненавісць, пахі і дотыкі